Официални правила на играта “Сподели с какви ядки и сушени плодове е любимия ти козунак

ВИКТОРИЯ НУТС ЕООД - 18 април 2019 г.

1. Общи разпоредби:
1.1. Настоящата онлайн активност, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от „ВИКТОРИЯ НУТС“ ЕООД, ЕИК: 130473800, седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Дружба, бл.59, вх.7, наричано за краткост „Организатор“.
1.2. Играта се организира и провежда на страницата на „ВИКТОРИЯ НУТС“ ЕООД във фейсбук: https://www.facebook.com/RoisNuts чрез пост-визия за период от 18.04.2019 г. в 10:30 часа и завършва на 24.04.2019г. в 23:59 часа.
1.3. Играта се организира и провежда изцяло и единствено на български език и Организаторът не носи отговорност за грешния превод или тълкуване на нейните правила и условия.
1.4. Участието в Играта се осъществява чрез публикуване на коментар под визията на Играта и споделяне на поста, съгласно общите условия, от регистриран фейсбук профил.
1.5. Всеки участник може да участва само с един валиден фейсбук профил. Коментари от дублиращи се профили, регистрирани от едно и също лице се считат за невалидни. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани, като губят правото на спечелване на награда. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно едностранно да дисквалифицира участници без допълнително уведомление.
1.6. Коментари, които не отговарят на общите условията ще бъдат считани за невалидни без допълнително уведомление и няма да участват в тегленето на наградите.
1.7. Участници, които публикуват коментар, съдържащ обидни и/или подигравателни думи, изображения, символи или послания, както и снимки, чието съдържание не е авторско, ще бъдат дисквалифицирани от участие в Играта без допълнително уведомление. Организаторът има право да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.
1.8. Участвайки в Играта, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби.
2. Механизъм на Играта:
2.1. Участие в настоящата игра може да регистрира всеки потребител, който изпълни условието да сподели в коментар с какви ядки и сушени плодове е любимият му козунак под визията на поста и да сподели поста https://www.facebook.com/RoisNuts/photos/a.980705431959106/2600839103279056/?type=3&theater.
2.2. В тегленето на наградите участват само тези коментари, които са оставени под визията на Играта на фейсбук страницата на „ВИКТОРИЯ НУТС“ и отговарят на поставеното условие.
2.3. За всеки участник ще бъде зачетено само едно участие за тегленето на наградите, независимо от броя заявени такива.
2.5. За успешно регистриран участник се счита този потребител, чийто коментар отговоря на т.2.1. от настоящите общи условия.
3. Определяне на победителите:
3.1. Победителите се определят чрез томбола.Организаторът назначава вътрешна комисия за целите на наблюдението и контрола върху коректността на организирането на томболата. Комисията се сформира 30 минути преди началото на тегленето и се състои от трима представители от страна на  Организатора, избрани на случаен принцип. Тегленето ще се извършва в офиса на Организатора, находящ се на следния адрес: 1151 Лозен, София-град, ул. Проф. Никола Маринов 47. По свое усмотрение, Организаторът може да изтегли имената в присъствието на Нотариус. За печеливши ще бъдат изтеглени 10 (десет) от участниците, изпълнили условията за участие, описани в т. 2.1., които 10 души ще спечелят комплект от  Суров микс класик – 150 гр., Тропик микс – 150 гр., Стафиди черни Jumbo – 160 гр. и Златни стафиди 160 гр.
3.2. Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 16:00 ч. на 25.04.2019 г. на фейсбук страницата на Организатора.
3.3 Оповестяването на печелившите ще се извърши с разкриваща визия, в която ще се съдържат: профилното име, и линк към профила на печелившите потребители.
4. Награди: 4.1. Всеки участник, обявен за печеливш в „Играта“, има право да получи от Организатора съответната награда, която да му бъде доставена на допълнително посочен от него адрес, чрез куриер и за сметка на Организатора.
5. Получаване на награди:
5.1. Печелившите участници могат да получат своята награда след изпращане на лично съобщение до фейсбук страницата на „ВИКТОРИЯ НУТС“ ЕООД https://www.facebook.com/RoisNuts, предоставяйки своите три имена, мобилен телефон и адрес за доставка.
5.1.1. В случай, че участник ненавършил 18 години спечели описаната в т.4.2.1. награда, задължително уведомява родител или настойник, а връчването на наградата се извършва чрез родител или настойник.
5.2. Правото за получаване на Наградата е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.
5.3. Участник, който не е потърсил своята награда срок от 10 (десет) работни дни от оповестяването му като печеливш, губи правото да я получи.
5.4. В случай на непотърсена награда от печеливш участник в срок от 10 (десет) работни дни, организаторът запазва правото си да предостави наградата на друг, впоследствие изтеглен участник, който отговаря на Условията за участие в Играта.
5.5. Наградата не може да бъде заменяна с други продукти или услуги, различни от посочените в т.4.2. или срещу паричната им равностойност.
5.6. Всеки печеливш участник се съгласява да получи Наградата като се съобразява с общите условия на куриерските компании, с които работи Организатора и без да предявява допълнителни претенции към тях, доколкото те, с поведението си, виновно не затрудняват процеса на доставката.
6. Права и задължения на Организатора:
6.1. Организаторът се задължава да поеме транспортните разходи по изпращане на наградите.
6.2. Организаторът има право да не се ангажира с кореспонденция с непечеливши участници.
6.3. Организаторът има право да дисквалифицира без допълнително уведомление всеки участник, който е:

а) публикувал коментар, съдържащ обидни и/или подигравателни думи, изображения, символи или послания;

б) публикувал коментар от фалшив профил или от дублиращи се профили, регистрирани от едно и също лице.

6.4. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно едностранно да дисквалифицира участници без допълнително уведомление.
6.5. Организаторът има право да счете за невалидни коментари със съдържание, което няма връзка с провежданата Игра, както и коментари които не отговарят на общите условия.
6.6. Организаторът има право да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.
7. Публичност и лични данни.
Чл. 7.1. С участието в настоящата Игра участниците изрично се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена и линк към фейсбук профила им ще бъдат публикувани на стената на страница на фейсбук страницата на „Виктория Нутс“ ЕООД  https://www.facebook.com/RoisNuts. Участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да се свържат с тях на предоставените от тях данни се цел уточняване на доставката и получаването на наградата.
Чл. 7.2. Организаторът полага дължимата грижа, събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците, да се извършва при стриктно спазване на Европейският регламент за защита на личните данни. Събраните данни - име, адрес и телефон ще бъдат използвани само и единствено с цел доставка на наградата и ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защитата на личните данни.
Чл. 7.3. Организаторът отговарят за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
Чл. 7.4. „ВИКТОРИЯ НУТС“ ЕООД декларира, че е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни и има правото да обработва и администрира лични данни при условията и реда, посочени в Закона за защита на личните данни. Организаторът носи пълна отговорност за спазването на действащото законодателство при обработването на лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

Чл. 7.5. Всеки един от участниците в „ИГРАТА“ декларира и дава изричното си съгласие‚ при необходимост и без да се изисква предварително разрешение, организаторът „ВИКТОРИЯ НУТС“ ЕООД да обработва неговите лични данни при условията и по реда, предвидени в Закона за защита на личните данни.
8. Отговорност.
8.1. Организаторът не носи отговорност за недоставени награди, поради некоректно посочени данни от участниците, обявени за печеливши.
8.2. Организаторът не носи отговорност за забавяния при доставката на награди, причинени от дейността на куриерски фирми или трети лица.
8.3. Всеки от участниците, носи персонална отговорност за съдържанието на своите публикации и за информацията, която изпраща до Организатора.
9. Допълнителни разпоредби:
9.1. Организаторът има право да променя и допълва настоящите "Официални условия и правила" по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата на „ВИКТОРИЯ НУТС“ ЕООД във фейсбук https://www.facebook.com/RoisNuts
9.2. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите "Официални условия и правила", в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на "Официалните условия и правила" от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира без допълнително уведомление.