Общи условия и защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от „Виктория Нутс“ ЕООД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

 

  1. Данни за администратора и за контакт с него.

„Виктория Нутс“ ЕООД е юридическо лице и е  администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й от закона правомощия, като седалището и адресът на управление на „Виктория Нутс“ ЕООД са: гр. София, ж.к. „Дружба“, бл.59, вх.7, ап.2 – на който адрес може да изпращате по пощата искания до "Виктория Нутс" ЕООД като администратор на данни.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: info@victorianuts.com

 

  1. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

„Виктория Нутс“ осъществява правомощията, предвидени в Законите за защита на личните данни и други нормативни актове.

            За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, „Виктория Нутс“ ЕООД обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

            Когато „Виктория Нутс“ ЕООД  обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

            Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

  1. Категории получатели на данни извън „Виктория Нутс“ ЕООД.

„Виктория Нутс“ ЕООД  не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

-        Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Висш адвокатски съвет, Национално бюро за правна помощ, органи, искащи предоставяне на правна помощ и др.п.);

-        Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;

-        Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

 

  1. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни „Виктория Нутс“ ЕООД обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

В законопределения срок се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения. Архивът с решенията за налагане на дисциплинарни наказания се съхранява 15 години, а останалите данни се съхраняват за срок между 1 месец и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

  1. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

-        Право на достъп;

-        Право на коригиране на неточни или непълни данни;

-        Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

-        Право на ограничение на обработването;

-        Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

-        Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

-        Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до „Виктория Нутс“ ЕООД (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на „Виктория Нутс“ ЕООД.

  1. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

  1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

„Виктория Нутс“ ЕООД не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.