Играта приключи. Благодарим Ви за участието!

Печеливш 25.10.2019

Нина К. Г. - 0899 ХХХ Х08 - 1бр. smart ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG 50 инча

Печеливш 01.11.2019

Маргаритa М. Б. - 0898 ХХХ Х04 - 1бр. smart ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG 50 инча

Печеливш 08.11.2019

Милка С. Т. - 0896 ХХХ Х57 - 1бр. smart ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG 50 инча

Печеливш 15.11.2019

Румяна В. Й. - 0885 ХХХ Х57 - 1бр. smart ТЕЛЕФОН iPhone Apple 11

Печеливш 22.11.2019

Полина А. П. - 0889 ХХХ Х96 - 1бр. smart ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG 50 инча

Печеливш 29.11.2019

Красимира П. Б. - 0882 ХХХ Х88 - 1бр. smart ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG 50 инча

Печеливш 06.12.2019

Юлий И. Р. - 0889 ХХХ Х64 - 1бр. smart ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG 50 инча

Печеливш 16.12.2019

Евелина С. Г. - 0898 ХХХ Х81 - 1бр. smart ТЕЛЕФОН iPhone Apple 11
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА ROIS
„Спечели с Rois“

Официални правила за участие в играта. Общи условия.

С участието си в играта участниците приемат и се съгласяват с настоящите условия на изложените по-долу официални правила/общи условия на Играта.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е Виктория Нутс ЕООД, с ЕИК 130473800 и търговски адрес: гр. София, ПК 1592, кв. Дружба, бл.59, вх.7, ет.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с РАЗДЕЛ 1, точка 1, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

2. Право да участват и получават награди в играта имат всички физически лица на възраст над 18 (осемнадесет) години с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на Виктория Нутс ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само след като получат съгласие на попечител, в т.ч. за използването на средства за електронна комуникация за участие в играта. В случай, че наградата бъде спечелена от това лице, за получаването й е необходимо съгласие на попечителя.

3. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois за периода на играта/промоцията. Повече информация може да бъде получена на e-mail: dpo@victorianuts.com , както и да се изпращат заявки за заличаване на лични данни на участници, направили регистрация, от базата на Организатора.

4. В Играта участват продукти с марка “ROIS”, които са описани в т.1 на РАЗДЕЛ 4, от настоящите правила, закупени в периода на промоцията, което се доказва с датата на касовия бон.

5. След приключване на играта Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че играта все още продължава.

6. Играта се организира и провежда на територията на Република България, според правилата на този правилник, на български език, като наградите се доставят само на територията на Република България.

7. Участвайки в тази Игра, участниците приемат настоящите Официални Правила/Общи условия и приемат задължително да спазват техните условия. Всяка регистрация за участие в играта има значение за изявление за приемане на настоящите Официални Правила/Общи условия и поемане на задължение за спазването им.

8. Включилите се в играта участници следва сами да проверяват на интернет страница с адрес: https://www.rois.bg/igra-specheli-s-roisза промени в официалните правила. Организаторът на играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в официалните правила.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода между:

НАЧАЛО: 00:00 часа на 18.10.2019 г.

КРАЙ: 23:59 часа на 15.12.2019 г.

само на територията на Република България. Виктория Нутс ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 18.10.2019 г.

2. Преди края на Играта Организаторът има право да я прекрати по всяко време, обявявайки това на https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois, включително и в случай, че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение.

 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Участието в играта е обвързано със задължителна покупка на следните продукти в периода на играта, за по-кратко наричани „промо продукти“, а именно:

 1. ROIS Бирен фъстък 160 гр.;
 2. ROIS Коктейл микс 150 гр.;
 3. ROIS Печен фъстък 160 гр.;
 4. ROIS Печени белени фъстъци с морска сол 140 гр.

Промо продуктите ще могат да бъдат намерени в търговските вериги и обекти, с изключение на пекарни "ROIS".

2. Условие за участие в играта:

За участие в томболата за наградите е неоходимо закупуване на един или няколко от промо продуктите и регистриране на касовата бележка и стойността на закупените промо продукти в платформата на интернет адрес: https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois. Стойността на закупените промо продукти трябва да е:

а) не по-малко от 20 лева за награда ТЕЛЕФОН, независимо от броя на регистрираните касови бележки. Броят на регистрациите, с които участва всеки регистрирал касова бележка за тази награда трябва да е кратен на 20 лева.

и

б) не по-малко от 10 лева за награда ТЕЛЕВИЗОР или над 10 лева, независимо от броя на регистрираните касови бележки. Броят на регистрациите, с които участва всеки регистрирал касова бележка за тази награда трябва да е кратен на 10 лева.

Сумата регистрирана от 1 участник се натрупва. Регистрираните касови бележки участват във всички тегления за наградите, с изключение на вече спечелилите участници. ВАЖНО!!! За получаване на спечелената награда е необходимо да се запази касовата бележка в оригинал и в случай, че участник бъде изтеглен за спечелване на награда да я предостави и предаде на представител на Организатора, при получаване на наградата.

3. Последователност на действията при регистриране за участие.

Стъпка 1: Закупете описаните по-горе промо продукти обозначени или не с промоционална лента на опаковката в периода на играта. ВАЖНО!!! Запазете касовата бележка и опаковката (в случай, че на касовата бележка не е изписано името на закупените промо продукти и бранда ROIS).

Стъпка 2: За да участваш за наградите, регистрирай кода на касовата бележка и въведи сумата на закупените промо продукти „ROIS“ в платформата на играта на интернет адрес https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois

 Стъпка 3: ЗАПАЗИ регистрирания касов бон/бележка и опаковките, в случай, че не е изписан бранда и наименованието на закупените промо продукти.

Една касова бележка може да бъде регистрирана САМО ВЕДНЪЖ.

4. Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира различни касови бележки за закупени промо продукти „ROIS“.  За да може да участва в промоцията през интернет https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois всеки участник ще трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, три имена и валиден имейл адрес.

4. Награди

За периода на играта, Организаторът ще раздаде на принципа на томбола общо 8 (осем) награди, изтеглени с помощта на електронна програма. Наградите са:

6 (шест) броя ТЕЛЕВИЗОРИ и 2 (два) броя ТЕЛЕФОНИ (показаните цветове са илюстративни).

Всички награди са закупени от името и за сметка на Организатора Виктория Нутс ЕООД.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност, освен ако това не е предвидено в действащото законодателство.

5. Условия за участие в разпределението на наградите:

5.1. За награда ТЕЛЕВИЗОР е необходимо да бъдат закупени промо продукти „ROIS“ на обща стойност не по-малко от 10 лева, независимо от броя касови бележки, а за награда ТЕЛЕФОН е необходимо да бъдат закупени промо продукти „ROIS“ на обща стойност не по-малко от 20 лева, независимо от броя касови бележки,  които след това да бъдат регистрирани в платформата на Играта, намираща се на интернет адрес: https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois

ВАЖНО!!! Запазете регистрирания касов бон/бележка за закупените промо продукти, за да можете да си получите наградата.

Не е позволено и е в противоречие с настоящите Правила повторно регистриране на касова бележка.

5.2. С регистрирането на касова бележка Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани, обработвани и съхранени от Организатора за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, „Виктория Нутс“ може да публикува техните данни по избран от дружеството начин.

5.3. Един Участник (с един и същ телефонен номер, с едно и също име и фамилия и посочен един и същ адрес за доставка) може да спечели само една награда.

5.4. Регистрираната/ните касова/и бележка/и за сумите на закупени продукти, описани в РАЗДЕЛ 4, т.5.1., участва/т в тегленето за разпределение на наградите, което ще бъде извършено на датите описани в точка 6.2. от настоящите условия.

5.5. Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 100,00лв. (сто лева) – Организаторът предоставя при поискване на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда. За целите на деклариране на раздадените предметни награди на стойност над 100 лв., печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). 

5.6. Всички дължими данъци за спечелени награди над 100 лв. са за сметка на Организатора.

6. Теглене на наградите

6.1. Наградите ТЕЛЕВИЗОР и ТЕЛЕФОН ще бъдат изтегляни на случаен принцип между участниците, регистрирали касови бележки на описаните в РАЗДЕЛ 4, т.5.1. стойности за закупените промо продукти. Тегленията за наградите ще се извършват в периода 25.10.2019 г. – 16.12.2019 г., в присъствието на Нотариус. Печелившите ще бъдат обявявани на https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois в рамките на 72 часа след всяко теглене.

6.2. Тегленето на награди ще се извърши на следните дати:

 1. 25.10.2019 г. - 1 брой smart ТЕЛЕВИЗОР Samsung 50 инача;
 2. 01.11.2019 г. - 1 брой smart ТЕЛЕВИЗОР Samsung 50 инача;
 3. 08.11.2019 г. – 1 брой smart ТЕЛЕВИЗОР Samsung 50 инача;
 4. 15.11.2019 г. – 1 брой ТЕЛЕФОН iPhone Apple 11;
 5. 22.11.2019 г. - 1 брой smart ТЕЛЕВИЗОР Samsung 50 инача;
 6. 29.11.2019 г. - 1 брой smart ТЕЛЕВИЗОР Samsung 50 инача;
 7. 06.12.2019 г. - 1 брой smart ТЕЛЕВИЗОР Samsung 50 инача;
 8. 16.12.2019 г. - 1 брой ТЕЛЕФОН iPhone Apple 11.

На посочените дати ще бъдат изтеглени общо 8 победители, които ще получат награда. Тегли се минимум по двама резервни участника, в случай на дисквалифициране на изтегления печеливш, се избира резерва по поредността на тегленето им. В случай, че нито една от резервите в съответното теглене не отговаря на настощите, организаторът има право да използва резервен участник от предходно теглене. 

6.3. Уникални идентификатори на всеки участник са мобилният му телефонен номер, имейл и трите имена.

6.4. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушението изрично включва действия за:

а) Получаване на повече от една регистрация от едно лице, с една и съща касова бележка или един и същ талон;

б) Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

в) Всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение на правилата на активността.

7. Получаване на наградите

7.1. Организаторът се свързва с печелившия участник на посочения от него телефонен номер в регистрационната форма, за да го информира за обстоятелството, че е спечелил награда. Ако Организаторът не успее да се свърже със съответния победител в продължение на 3 (три) работни дни, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник.

В случай, че Организаторът не получи обратна връзка от печелившия участник, с необходимите данни за валидиране на участието, до 5 (пет) работни дни след уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник, като начинът на уведомяване е същият. В случай, че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се приема следващият по ред резервен печеливш участник, като се предприемат същите стъпки за уведомяването му.

Необходимите данни за валидиране на печелившия участник са описани в РАЗДЕЛ 4, точка 6.3. в този официален правилник.

Важно:

Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да заменя печеливш участник, който не отговаря на условията, описани в тези Официални правила.

Организаторът си запазва правото да променя начина на уведомяване на спечелилите участници.

Организаторът запазва правото си да се започне процедура на разследване и да се дисквалифицира печеливш участник, ако се установи злоупотреба.

Организаторът не носи отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи от печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и при установяване несъответствия между предоставените при регистрацията данни и тези в документа за самоличност, предоставен от печелившия, както и при некоректно попълнена регистрационна форма/регистрация.

7.2. Валидиране на участниците:

Всеки печеливш трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда:

Да предостави на Организатора следните данни: три имена, телефон и точен адрес, на който да бъде изпратена наградата. За награди над 100 лева и Единен граждански номер (ЕГН).

ВАЖНО!!! Изтегленият печеливш участник трябва да предаде на Организатора или на техни подизпълнители оригинал на касовата бележка/и, която/които е/са регистрирана/и в играта, със закупени промо продукти ROIS на съответстващата на изтеглената награда стойност. Датата на касовата бележка/ки, трябва да съответства на периода на промоционалната кампания.

Наградата не се предава на участника при непредоставяне от последния на касовата бележка/касовите бележки.

В случай, че на касовата бележка, с която участникът се е регистрирал, закупеният продукт не е изписан с точното име на бранда „ROIS“, то за успешно валидиране на съответния участник, ще е нужно той/тя да предостави и опаковката от закупения промо продукт в периода на играта.

7.3. За да бъде счетено участието за валидно и да получи наградата си, печелившият трябва да отговаря на всички условия посочени в РАЗДЕЛ 4.

7.4. Предоставянето на наградите ще се извършва до 45 (четиридесет и пет) работни дни след приключване на играта и след получаване на необходимите данни за доставка от печелившия участник, и установяване от Организаторите, дали той отговаря на условията на играта.

В случай, че участникът не отговаря дори на едно от обявените условия в този Официален правилник, то той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

7.5. Доставката на всички награди ще се извърши за сметка на Организатора чрез куриерска фирма или лице, представител на Организатора. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкият им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Един и същ адрес няма да бъде посещаван повторно от куриерската фирма. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе пратката, тя ще бъде върната в централния офис на Виктория Нутс ЕООД и няма да бъде изпращана повторно.

7.6. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставени на куриера касови бележки и при необходимост промо опаковките на закупените промо продукти „ROIS“. Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от куриера и подписване на декларация за поверителност, подписване на служебна бележка и приемо-предавателен протокол от спечелилия участник. При необходимост и на други документи.

РАЗДЕЛ 5. ОТГОВОРНОСТ

1. Организаторът не носи каквато и да е отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат с интернет сървъра. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

2. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена, поради подадени от участника неточни, невалидни или непълни имена, адрес, телефонен номер или електронна поща, както и ако печелившият участник не е отговорил на съобщението или на нито едно от телефонните обаждания от страна на Организатора в предвидените в тези общи условия срокове. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина, включително щети върху наградата, които са възникнали след предаването й на куриера, с цел доставка до спечелилия участник.

3. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда, в случай на настъпила повреда в резултат на транспортирането й от куриерската фирма. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет), с изключение на разходи за изпращане на награда до участника. Организаторът не носи отговорност за забава на доставките или невъзможност за получаване и ползване на наградата, поради официални национални празници или други форсмажорни обстоятелства, които не зависят от Организатора, и които възпрепятстват използването на наградата.

4. Организаторът не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции, дисквалифициране на участието, получаване на награда, както и след изтичане на срока на играта или по други подобни поводи. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

5. Организаторът си запазва правото да променя моделът и марката на предоставените награди, само след като промените бъдат отразени в тези „Официални Правила“. Промените влизат в сила само след оповестяването им на адрес https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois

6. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

7. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

8. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

РАЗДЕЛ 6. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат съхранявани и използвани (събирани и администрирани) от Виктория Нутс ЕООД единствено за цели свързани с играта, информиране на участниците за бъдещи активности и игри, организирани от Виктория Нутс ЕООД, изпращането на наградите и за оформянето на служебна бележка във връзка с подаване на годишна данъчна декларация по закона за данъчно облагане на физически лица.

2. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

3. Участието в играта и регистрацията за участие в нея е доброволно. Участникът е длъжен да извърши регистрацията лично. Спрямо Организатора се счита, че регистрацията е извършена лично.

4. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Организаторът има право да откаже регистрацията.

5. Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че участникът е изразил съгласие Организаторът да осъществи телефонна връзка с него, в случай че е изтеглен като победител.

6. В случаите на заявяване на желание за участие в играта и необходимата за това регистрация, участникът е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно. Недобросъвестно посочване на лични данни е налице и в следните случаи:

6.1. Посочване на данни, които не отговарят на действителното лице, за което се отнасят;

6.2. Посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност;

Организаторът има право да откаже регистрация на лице, за което има данни или може да направи предположение, че е недобросъвестно.

Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали другото е дало или не съгласие за това.

Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на електронен и хартиен носител.

7. Защита и съхранение на личните данни

7.1. Данни за администратора на лични данни и на лицето за контакт: Виктория Нутс ЕООД регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130473800 и търговски адрес: гр. София, ПК 1592, кв. Дружба, бл.59, вх.7, ет.1., е администратор съгласно Общият регламент за защита на данните (ОРЗД) и следователно е отговорно за обработката на данни, както е обяснено по-долу. За въпроси или искания относно обработката на данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните на e-mail: dpo@victorianuts.com

7.2. С включването си в Играта всеки участник потвърждава, че е запознат с нейните Общи условия, описани по-горе, и се съгласява личните му данни, описани по-долу, да бъдат използвани за целите на Играта.  Целта на обработването на личните данни на участниците в Играта е определяне на печеливши по безспорен начин, оповестяване на резултатите от нея, предоставяне на награди, както и за целите на маркетинга.

7.3. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване.

а) Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в Играта: Организаторът обработва следните лични данни на всички участници - име, фамилия, електронна поща, адрес и телефон за контакт, въз основа на дадено доброволно съгласие на участника лично.

б) Лични данни, събирани и обработвани във връзка с излъчването на печеливш: Организаторът обработва следните лични данни на печелившите участници - име, фамилия, адрес, единен граждански номер (ЕГН) въз основа на дадено доброволно съгласие на участника лично.

Вашите лични данни се разкриват на следните получатели 

Национална Агенция за приходите - с оглед деклариране на предоставена награда на стойност над 100 лв. (с ДДС) и спазване на изискванията на приложимото законодателство.

Фирмата, избрана за предоставяне на куриерски услуги – с оглед предоставяне на наградите на участниците, отговарящи на условията по-горе за получаване на награда.

С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на Играта, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица, с изключение на случаите, в които са налице изменения в действащото законодателство в тази връзка, което налага разкриването на лични данни на лица, извън описаните по-горе.

Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Данните необходими за участие в Играта ще бъдат обработвани, съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец, след приключване на Играта.

Личните данни, необходими за деклариране на големите награди – име, фамилия и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Права на субектите на данни (Участници)

Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

 

РАЗДЕЛ 7. ДРУГИ

1. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

2. Организаторът на промоцията /играта/ не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела за собственост върху касовите бележки. Всички регистрации на касови бележки, за закупуване на промо продукти „ROIS“, подлежат на проверка от Организатора.

3. Евентуални правни спорове, които биха могли да възникнат между Организатора и участниците в промоционалната игра, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора, съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.

4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на играта и/или доставката на наградата.

5. Организаторът на промоцията не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на данните от изпратени регистрации.

6. Организаторът има право да подбере по своя преценка част от коментарите на Участниците в играта или извадки от тях, за да ги използва без да им дължи финасово възмездяване, като публикации в страниците на социалните мрежи на Виктория Нутс ЕООД.

7. Играта се организира от Виктория Нутс ЕООД на територията на Република България. Виктория Нутс ЕООД си запазва правото да промени датата на старта на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в електронните си системи или други, не може да активира промоцията на 18.10.2019 г.